Agenda
28.03.17 - Aftrap Interreg-project Leve(n)de Bodem

Agrarische ondenemers zijn een belangrijke partner bij de zorg voor het behoud van de kwaliteit van onze bodems. Het grensoverschrijdend Interreg-project ‘Leve(n)de Bodem’ wil hen hierin optimaal ondersteunen, op basis van de bestaande kennis.

Op dOp deze startdag van het project demonsteren we de laatste nieuwe ontwikkelingen inzake bodemzorg en stellen we globaal het project aan u voor.

21.06.17 - Proefveldbezoek bodem en bemesting – Geel Ten Aard (Vl.)

Dit proefveldbezoek kadert in een reeks veldbezoeken die verband houden met bodem en bemesting. Een proef op grasklaver werd aangelegd om zoveel mogelijk verschillen in gewasgroei te bekomen zodat technieken vanuit precisielandbouw in de praktijk kunnen worden gevaloriseerd. Verschillende kunstmestsoorten en zelfs een groeibevorderaar werden hiervoor in proef gelegd. Na scheuren van grasland wordt vaak maïs geteeld. We weten intussen dat dit problemen qua nitraatresidu kan opleveren. Tal van technieken gaande van onderzaai tot een zeer specifieke bodembewerking nl de Pol-ploeg worden vergeleken. In een andere proef werd maïs op verschillende rijafstanden gezaaid. Wil je weten hoe je de vergroening kan invullen? Bezoek dan zeker de demo van diverse voederbietenrassen (derde teelt), groenbemesters en bloemenmengsels voor akkerranden. 

 
21.06.17 - Workshop Leve(n)de Bodem - Colijnsplaat (NL.)

Het project Leve(n)de Bodem laat zien dat we de kwaliteit van de bodem als basis voor onze voedselproductie in stand kunnen houden maar ook kunnen verbeteren op langere termijn. Organische stof in de vorm van bodemverbeterende materialen kan daar een rol in spelen, zoals het verhogen van de ziektenwerendheid van de bodem, onderwerp van het lectoraat van Gera van Oss. Gelijktijdig zet Gera kritische kanttekeningen in het gebruik van bodemtoepassingen die niet aan de verwachtingen van de gebruiker voldoen. Deze workshop wordt georganiseerd als een onderdeel van de Open Dag 2017 ‘Klimaat & Verandering’ van CZAV/Rusthoeve.

28.06.17 - Biovelddag Inagro – Rumbeke-Beitem (Vl.)

Tijdens een rondgang door het veld maakt u kennis met de diverse veldproeven en met de bedrijfsvoering op het biologisch proefbedrijf. Het rijpadensysteem met de nieuwe tractor op drie-meter spoorbreedte is één van de blikvangers. Ter gelegenheid van de acties i.v.m. omschakeling richten we het programma dit jaar ook naar mogelijke starters. Tijdens een drankje en een hapje nadien is er ruime gelegenheid om na te praten met collega’s en stakeholders uit de biosector. Deze avond komt in aanmerking als opleiding fytolicentie. Breng zeker je identiteitskaart mee!

05.07.17 - Proefveldbezoek bodem en agrobiodiversiteit – Retie (Vl.)

Dit proefveldbezoek kadert in een reeks veldbezoeken die verband houden met bodem en bemesting. Vandaag staat organische stof centraal als basis voor een gezonde bodem en meer biodiversiteit. Er startte een meerjarige proef waarbij via verschillende inputs organische stof in de bodem wordt verhoogd. Maar vooral vruchtwisseling is de sleutel tot een positieve organische stofbalans. Er wordt stilgestaan bij de opbrengstresultaten van rode klaver en luzerne en we bezoeken een zaaidichtheidsproef bij zomergerst. Ook ter bevordering van akkerfauna zoals patrijzen werden verschillende akkerranden aangelegd op een maïsperceel. Tot slot staan we stil bij een proef met verschillende groenbemesters.

30.08.17 - Proefveldbezoek maïs – Tongerlo-Westerlo (Vl.)

Eind augustus wandelen we in de volgroeide maïs en beoordeel je mee de afrijping van de ultravroege maïsrassen. Landbouwers werkten in de regio samen om akkerranden aan te leggen, we bewonderen samen de bloemenmengsels. Ook zie je de verschillen in maïs nadat op verschillende manieren het zaaibed werd klaargelegd voor de zaai. Daarnaast staan we even stil bij diverse groenbemestermengsels die voor de teelt van de maïs werden aangelegd. Tot slot is er de mogelijkheid om de rassenproef van zowel vroege als late kuilmaïs van het Semzabel-LCV-CIPF netwerk in Westerlo te bezoeken.  

 
15.09.17 - Demodag Leve(n)de Bodem – Boomkwekerij Louis van den Broek in Zundert (Nl.)

Deze demodag is onderdeel van het driejarige Europees Project Leve(n)de Bodem dat onlangs is gestart. Op het demobedrijf worden demo’s aangelegd en technieken en maatregelen gedemonstreerd die een ondernemer zelf kan toepassen op zijn bedrijf om de bodemkwaliteit te verbeteren. De focus ligt op de kwaliteit van de organische stof, het verbeteren van de bodemstructuur en voorkomen van verdichting. Onder meer is een combinatie te zien van een meststof met harscoating en uitgerijpte bladcompost, wat als een mulchlaag wordt aangebracht.

23.09.17 - Werktuigendagen Oudenaarde

Op 23 en 24 september verwelkomen we je op onze beursstand (nr. 626) op de Werktuigendagen in Oudenaarde.

23.09.17 - Demo vernietiging groenbedekkers

Augustus en september zijn de ideale maanden om vrijgekomen velden voor te bereiden op de winter. Dat kan door eventuele verdichte lagen op te heffen via een aangepaste bodembewerking, gevolgd door de inzaai van een groenbedekker. Op het demoveld, met bonen als voorafgaande teelt, werden 20 EAG-mengsels ingezaaid in combinatie met een diepgronder en rotoreg in één werkgang. Voorafgaand aan de zaai werden niet-kerende bodembewerkingen uitgevoerd met een triltandcultivator (diep) en een ganzevoetcultivator (ondiep). De mechanische vernietiging en het inwerken van de groenbedekkers door een aantal (combinaties van) werktuigen zullen gedemonstreerd worden.

26.10.17 - Bodemdag - Rusthoeve (Nl.)

Tijdens de Bodemdag zal er veel aandacht zijn hoe we de kwaliteit van de bodem als basis van onze productie in stand kunnen houden en verbeteren. Tijdens deze dag kun je verschillende proeven met bodemverbeteraars zien die aangelegd zijn voor het project Leve(n)de Bodem. Er  zal tevens aandacht zijn voor het juiste gebruik van groenbemesters, maatregelen om afspoeling te beperken en hoe we als akkerbouwsector een bijdrage kunnen leveren aan het beperken van de uitstoot van CO2. Indien de weersomstandigheden niet meewerken zal de Bodemdag verplaatst worden naar 2 november. Houd hiervoor de websites, facebook en twitter van de deelnemende partners in de gaten!      

    
29.11.17 - Studiedag composteren en fermenteren - Kruishoutem (Vl.)
In kader van het demonstratieproject ‘ABC (Actie Bodemonderhoud C (koolstof)) in Vlaamse percelen’, organiseert het PCG een studienamiddag over composteren en fermenteren. In kader van Interreg project ‘Leve(n)de Bodem’ zal aansluitend de startbijeenkomst van de ondernemersgroep ‘Behoud en opbouw organische stof’ plaatsvinden.
08.12.17 - Inspiratieplatform bodemvriendelijke innovaties op Agribex (Vl.)

In het kader van Agribex organiseert Interreg Leve(n)de Bodem een inspiratieplatform voor bodemvriendelijke innovaties. Wij geven bedrijven de kans om hun nieuwigheid rond dit thema voor te stellen in een korte pitch. Naast haalbaarheid en toepasbaarheid, vragen we hen om ook aandacht te hebben voor de bedrijfseconomische kant van hun innovatie: Is het wel/al betaalbaar? Op welke manier wegen de kosten op tegen de baten?   

  
22.12.17 - UITGESTELD - Demonstratie houtkantenbeheer - Bekkevoort (Vl.)

Wegens te natte omstandigheden is deze demonstratie uitgesteld.
Een nieuwe datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

     
08.02.18 - Webinar organische koolstof en bodemleven
Als akkerbouwer of tuinder werk je met de bodem. Omdat we door de klimaatverandering te maken krijgen met extremere seizoenen, wordt een bodem in goede conditie belangrijker dan ooit.  Tijdens een interactief webinar, te volgen vanaf je eigen computer, krijg je tips om zorg te dragen voor je bodem.