Project

 

De landbouw in Vlaanderen en Zuid- Nederland is een belangrijke economische pijler met een grote toegevoegde waarde. Maar, de landbouwpraktijk in de grensregio ervaart een afname van de bodemkwaliteit, met nadelige gevolgen voor de gewasopbrengsten. Mede als gevolg van strengere bemestingsnormen en het gebruik van steeds zwaardere machines verliest de bodem haar bufferende werking. Dit resulteert in nog meer emissies van milieu kritische stoffen, terwijl de productie van de landbouwgewassen in gevaar komt. Om deze negatieve spiraal te doorbreken is een transitie in denken en doen van agrarische ondernemers noodzakelijk. 

Het project Leve(n)de Bodem wil komen tot groter bodembewustzijn bij agrarische ondernemers. Het project wil ook leiden tot de effectieve  implementatie van bodemmaatregelen in de agrarische bedrijfsvoering. Via massa-, groeps- en individuele benadering en door samenwerking met toeleveranciers, kennisinstellingen en onderwijs, wordt de sector gesensibiliseerd en geadviseerd. Zo leidt dit project tot een betere vrijwaring van het producerend vermogen van de bodem, met positieve effecten naar de waterkwaliteit, waterretentie en CO2-balans. Innovaties die leiden tot een verbetering van de bodemkwaliteit worden dankzij het project versneld een effectief toegepast.