Artikel

In juni konden landbouwers tijdens de openveldevents op vier locaties in Vlaanderen en Nederland kennis maken met Leve(n)de Bodem. Het centrale thema was het belang van een gezonde bodem bij klimaatopwarming. Een perceel met goede bodemkwaliteit is beter in staat om water vast te houden en kan zowel hevige regenval als langere droogteperiodes opvangen. Hoe werken we samen aan het behoud en de kwaliteitsverbetering van onze bodems? Een verslag van de vier openveldevents.

Het belang van een gezonde bodem bij klimaatopwarming

Bodemscanners in de kijker
Drie machines om de bodem te scannen werden gepresenteerd op 20 juni bij PCG in Kruishoutem.

  1. Met de Veris-MSP3-bodemscanner van Vantage-Agrometius is inmiddels voldoende praktijkervaring opgedaan bij het verzamelen van gegevens over de bodem.
  2. De SoilXplorer van CNH geeft vooral snel inzicht in enkele parameters en is praktijkrijp.
  3. Het multisensorplatform van de onderzoeksgroep Precision Scoring van Universiteit Gent is nog in ontwikkeling, maar verzamelt een scala aan gegevens.

Alle machines brengen op hun eigen manier verschillende bodemeigenschappen in kaart. Op basis daarvan kan een actie zoals plaatsspecifiek bekalken of bemesten worden uitgevoerd.

openveldevent_pcg.jpg
Foto: Het multisensorplatform van de onderzoeksgroep Precision Scoring van Universiteit Gent brengt bodemverdichting, nutriëntenstatus en bodemvocht van een perceel gedetailleerd in kaart.
 
Bodem in bio
Inagro zette veldbonen in als groenbemester voor sluitkolen. Het idee is dat de veldbonen stikstof fixeren uit de lucht en dat  deze stikstof na vernietiging van de veldbonen beschikbaar wordt voor de kolen, wanneer deze nog een hoge stikstofbehoefte hebben. In een gelijkaardige proef bij rode kool in 2018 bleek dat er wel degelijk vastgelegde stikstof vrijkomt voor de kolen later in het seizoen. Toch waren de kolen uit de objecten waar veldbonen ingezaaid werden klein bij de oogst. Dit kan door concurrentie voor water en nutriënten bij het begin van de teelt of door wortelbeschadigingen tijdens de vernietiging van de veldbonen.
 
Op 25 juni vond de biovelddag plaats met uitgebreide machinedemo. De APV Vario wiedegg van Kruse en de treffler precisie wiedeg van Man@Machine werden vergeleken. Voor de demo kozen we een perceel prei dat de week voordien was geplant en meteen na planten een intensieve regenbui over zich kreeg waardoor een stevige kost werd gevormd. De Treffler wiedeg bevestigde zijn waarde onder deze moeilijke omstandigheden. De APV-wiedeg is zo gebouwd dat de veren drukkend zijn opgesteld in plaats van trekkend. De demomachine was uitgerust met veren die maximaal 1,7 kg leveren. Dit was duidelijk te weinig om de korst op te breken. Nieuwe machines worden ondertussen uitgerust met veren tot 3,5 kg en geven wellicht een beter resultaat.  

Drijfmest in het voorjaar bij wintertarwe
Naast aandacht voor de BodemIDee stond in Tongeren op 5 juni een veldbezoek aan het proefperceel wintertarwe met drijfmesttoediening in het voorjaar op het programma. De drijfmest in wintertarwe werd aangebracht met een zelfrijdende mestinjecteur, uitgerust met een sleepvoetbemester van 18 m. De sleepvoeten maakten insnijdingen in de bodem van zo’n 2-3 cm diepte en dit op ongeveer 25 cm van elkaar. Tijdens het veldbezoek werden de eerste resultaten van de bemestingsproef besproken. De organisch bemeste tarwe kende een snellere en betere groei in het voorjaar. Later op het seizoen vervaagden deze verschillen.
 
openveldevent_pibo.jpg
Foto: voorjaarstoepassing drijfmest (PIBO)
 
Bodemverbeterende materialen
Op Colijnsplaat ging de aandacht naar twee percelen met verschillende organische meststoffen en andere bodemverbeterende materialen. Vaste meststoffen zoals compost, champost of geitenmest werden in het najaar met een stalmeststrooier toegediend. De drijfmest werd in het voorjaar toegediend, enkele dagen voor de aardappelteelt. In Nederland is het nog niet gebruikelijk om vooraf aan de aardappelteelt, over de ploegsnede op kleigrond in het voorjaar drijfmest uit te rijden.
Van de vaste organische meststoffen is bekend dat deze meer invloed hebben op de langere termijn. Drijfmest heeft een lager organische stof- (of koolstof)gehalte en is daarom eerder een mineralenbron is voor korte termijn.
opendag_rusthoeve_grafiek.png

Uiteindelijk moet een biologisch actievere bodem een betere opbrengst geven. Het rendement op langere termijn vraagt meer tijd dan de drie jaar van dit project.
 
Tijdens de open dag op de Rusthoeve zijn de resultaten aan acht groepen gepresenteerd die belangstelling hadden voor het themaplein bodem.

opendag_rusthoeve_groep.jpg


 
Gekoppelde thema's & sectoren: