Artikel

In het kader van Agribex organiseert Interreg Leve(n)de Bodem een inspiratieplatform voor bodemvriendelijke innovaties. Heb je als bedrijf een nieuwigheid rond dit thema? Op vrijdag 8 december, tussen 10u en 12u, kan je die in een korte pitch (5 à 10 minuten) komen voorstellen.   

  
Oproep voor toeleveringsbedrijven: stel je bodemvriendelijke innovatie voor op Agribex

De partners van het Interreg-project Leve(n)de bodem zijn op zoek naar vernieuwende technieken om komend teeltseizoen te demonstreren op hun agrarisch praktijkcentrum, proefboerderij of op het perceel van een landbouwbedrijf. De activiteiten vinden verspreid plaats over het projectgebied. Door praktijklocaties te gebruiken wordt direct aangetoond hoe deze technieken on-farm kunnen toegepast worden en is het mogelijk om op een laagdrempelige manier land- en tuinbouwers te bereiken. Alle agrarische ondernemers in de grensregio wordt de kans geboden om alle demonstraties te bezoeken.

We zijn op zoek naar innovaties binnen 3 thema’s.

Thema 1: Innovaties die het koolstofmanagement optimaliseren   

Dierlijke mest is voor veel teelten een basisbemesting. Het is een goedkope bemesting die in beperkte mate ook organische stof aanbrengt. Bovendien is het een vorm van kringloopsluiting ten opzichte van het gebruik van kunstmeststoffen, waarbij de productie gepaard gaat met veel CO² uitstoot . Door strenger wordende wetgeving wordt dit moeilijk via ruwe mest. Nieuwe technieken van mestbewerking creëren hier kansen  die momenteel nog niet in de praktijk gebruikt worden. Voorbeelden zijn:  

Tijdstip/techniek toediening: optimaliseren van volleveld toepassingen, rijenbemesting met gelijktijdige zaai, etc.   

Aanwenden nieuwe mestproducten met het oog op maximalisatie koolstofopbouw   


Thema 2: Innovaties gericht op bodemgezondheid.

Technieken en maatregelen die binnen dit thema aan bod kunnen komen zijn:    
Handhaven van optimale bodem-pH: plaatsspecifiek bekalken   
Groenbemesters in relatie tot biofumigatie   
Teeltrotatie en werking m.b.t. de rhizosfeer   
Optimalisatie van het waterregulerend vermogen van de bodem


Thema 3: Innovatieve teelttechniek (o.a. mechanisatie)

Werken aan een goede bodemkwaliteit is een samenhang van vele factoren. Een van de factoren is de bodembewerking. Bodembewerkingen hebben een belangrijke invloed op de bodemstructuur. Fouten bij bodembewerkingen, zeker deze die voor de zaai gebeuren, kunnen tijdens het teeltseizoen zelden nog gecorrigeerd worden. Technieken en maatregelen die aan bod kunnen komen zijn:    
Niet kerende/gereduceerde grondbewerkingen   
Vaste rijpadensyteem   
Bandenspanningsmeters/weegplaten   
Strip-till   
Precisielandbouw   


Naast haalbaarheid en toepasbaarheid, vragen we jou om in je pitch ook aandacht te hebben voor de bedrijfseconomische kant van jouw innovatie (Is het wel/al betaalbaar? Op welke manier wegen de kosten op tegen de baten?)   


Wil je op dit inspiratieplatform jouw innovatie ‘in the picture’ zetten? Meld je dan aan bij mieke.vandermersch@vlaamsbrabant.be  
Bezoek dit inspiratieplatform van Leve(n)de Bodem op Agribex, zaal 1102A  

Gekoppelde thema's & sectoren: