Artikel

In 2019 liggen op het Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw vier demo proeven aan in het kader van ‘Leve(n)de Bodem’: zaaiui in combinatie met zomergerst, prei late herfst voorafgegaan door een voorjaarsgroenbedekker, uitmijningsproef fosfor met wortelen als hoofdteelt en het toepassen van bokashi in bloemkool tweede vrucht (nog aan te leggen). 

Bodemproeven in zaaiui, prei, wortelen en bloemkool

Zaaiui wordt beschouwd als een sterk erosiegevoelige teelt waarbij het cruciaal is om vanaf het begin van het teeltseizoen een goede bodembedekking te realiseren om erosie zoveel als mogelijk tegen te gaan. In een demo proef zaaiui in combinatie met zomergerst wordt de invloed van zomergerst op de opkomst en opbrengst van zaaiui onderzocht alsook of zomergerst kan afgedood worden zonder de groei van zaaiui te beïnvloeden. De zomergerst werd half april (enkele dagen na inzaai ui) aan dichtheden van 15 en 30 ton/ha ingezaaid, en bladherbicide wordt toegepast in het 3-bladstadium of bij start uitstoeling.

Groenbedekkers worden traditioneel in het najaar gezaaid om hun gunstige bijdrage aan de organische stofopbouw in de bodem en om stikstofuitspoeling en erosie in de winter te voorkomen. Ook in het voorjaar, op percelen waar pas een late herfstteelt is voorzien, kan een voorjaarszaai met groenbedekkers mogelijkheden bieden met het oog op het vasthouden van stikstof en mogelijks ook het waterbergend vermogen in de ruggen verhogen. Vlinderbloemige groenbedekkers kunnen bovendien voor extra stikstofnalevering zorgen. Op PCG werd een de demo proef aangelegd waarbij groenbedekkers facelia (15 kg/ha), voederwikke (120 kg/ha) en zomerveldboon (335 kg/ha) eind april werden ingezaaid vóór de teelt van prei late herfst.

zaaiui_gerst_PCG.jpg
Foto: Demo proef zaaiui in combinatie met zomergerst op 7/05/2019. Zomergerst bevindt zich in het 1-bladstadium.

Op PCG ligt al enkele jaren een uitmijningsproef fosfor aan. Hierbij word het effect van P-uitmijning op de gewasprestaties en de bodem-P fracties nagegaan in twee verschillende gewasrotaties. Beide rotaties omvatten eenzelfde hoofdteelt, maar hebben een verschillende groenbedekker als tussenteelt. De groenbedekker wordt voor aanvang van vorst (indien vorstgevoelig) of in het voorjaar (indien winterhard) geoogst. Zo kan de meerwaarde van verschillende types groenbedekker in een P-uitmijning scenario worden begroot. Dankzij Leve(n)de Bodem kan de uitmijningsproef dit jaar voorgezet worden, waarbij als hoofdteelt werd gekozen voor wortelen (ingezaaid in de eerste helft van mei). De keuze van de groenbedekkers zal afhangen van het oogsttijdstip van de wortelen.

Op het proefcentrum wordt al jaren geëxperimenteerd met composteren en sinds kort ook met fermenteren. Deze laatste techniek blijkt een ideale manier te zijn om organisch materiaal te bewaren en is bovendien minder arbeidsintensief dan composteren. In de demo proef 2019 zal de toepasbaarheid van bokashi (gefermenteerd materiaal opgebouwd uit groenteresten en beheermaaisel Natuurpunt) in de teelt van bloemkool tweede vrucht worden nagegaan.


Meer info?

Maarten De Boever
Tel: +32 (0)9 331 60 96
E-mail: maarten@pcgroenteteelt.be


Gekoppelde thema's & sectoren: