Artikel

In een ver verleden waren voederbieten een belangrijke teelt. Komende van een areaal van 75 000 ha in België in 1945, daalde dit tot een dieptepunt van 2.600 ha in 2000. De teelt vroeg veel handenarbeid en was gevoelig aan Rhizoctonia. Daarom werd ze vervangen door de eenvoudige maïsteelt, veelal in monocultuur. Onder invloed van het GLB en de verplichting tot een derde teelt, steeg het areaal terug tot 4.500 ha in 2017. En terecht, want voederbieten hebben grote kwaliteiten.

Voederbieten, een teelt met potentieel!

Voederbietendag
Voederbieten hebben een laag N-residu, geven een hoge voederwaardeopbrengst en zijn een smakelijk voer voor runderen. Het is een robuuste teelt die zich goed kan herpakken na extreme weersomstandigheden. Langs de andere kant vraagt de bietenteelt extra aandacht voor bemesting en onkruidbestrijding. Op 9 november 2018 hield Hooibeekhoeve een Voederbietendag in Herenthout. Het werd een boeiende namiddag met drie sprekers en een veldbezoek aan een rassenproef in Herenthout. Daarnaast lag ook een bemestingsproef in het kader van Leve(n)de Bodem, waar diverse soorten dierlijke mest en compost zijn toegepast. Er waren grote bovengrondse verschillen tussen de plots, maar we hebben al geleerd dat deze niet altijd een juist beeld geven over wat er onder de grond gebeurt. Het is nog even wachten op de resultaten. Op het omliggende veld waren de bietenrooier en bietensnijder aan het werk en konden vragen gesteld worden aan de loonwerker.

Voederbieten_snijden_HH.jpg
Foto: Met deze machine worden voederbieten versneden.

Hoe bewaren en vervoederen?
Johan de Boever (ILVO dier) gaf meer uitleg over het vervoederen van de bieten. Wat we vooral onthouden is dat de opneembaarheid van de bieten tussen die van klassieke ruwvoeders en krachtvoerder ligt. Door in te zetten op voederbieten kan worden bespaard op de krachtvoeders. De bieten kunnen in open lucht bewaard worden tot maart. Let hierbij op dat ze bij het ontbladeren niet ontkopt worden en bescherm de bieten tegen temperatuurstijgingen (met een strolaag) en vorst (met plasticfolie). De bieten kunnen echter ook verwerkt worden in mengkuilen. Hierbij worden ze best gesneden en laagsgewijs tussen de maïs gebracht. De bewaring van deze kuilen is even goed als bij een zuivere maïskuil. Het uitkuilen en vervoederen van deze mengkuilen verloopt zonder problemen en de mengkuil heeft een positief effect op de melkvet- en melkeiwitproductie. Het maken van deze kuil vraagt wel de nodige voorbereiding en planning.

Rassenkeuze en het risico op rhizoctonia beperken
Let op bij de keuze van het ras: zorg voor een Rhizoctonia-tolerant ras! Joke Pannecoucque (ILVO plant) toonde hoe de rassenlijst van België (www.ilvo.vlaanderen.be\rassenlijst) tot stand komt. De lijst - met voorlopig zeven rassen-  geeft informatie over resistentie, % DS, DS en verse opbrengst per ha, tarra, aandeel vertakte bieten, schieter resistentie en Rhizoctonia-tolerantie. Ook in de buurlanden worden rassenlijsten opgesteld. Deze zijn zeker het bekijken waard bij de zoektocht naar een geschikt ras.

Rhizoctonia blijft het grote hekelpunt bij de keuze voor voederbieten. Eva Wambacq (HoGent) leerde ons dat de keuze van het ras hierbij belangrijk is, maar zeker niet de enige factor die telt. Op de temperatuur en regenval hebben we weinig invloed, maar ook de bodemgesteldheid speelt een rol. Zo zorgen bodemverdichting, hoge bodemvochtigheid en geringe pH voor verzwakking van de planten met een hogere gevoeligheid tot gevolg. De uitbreiding van de schimmel wordt versneld door de aanwezigheid van niet-verteerd organisch materiaal, beschadiging van planten en de aanwezigheid van veel stikstof in de bodem. Besteed bij de teeltrotatie aandacht aan de vatbaarheid van de verschillende plantensoorten voor Rhizoctonia, want (voeder)bieten zijn niet de enige! Breng geen grond van besmette percelen op je akker en let ook op met de verspreiding via machines en irrigatie.


Meer info
Wie alles graag nog eens naleest, kan terecht op de website van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw (www.lcvvzw.be). Hier vind je de presentaties van de verschillende sprekers en de brochure “Voederbieten: Teelt, mechanisatie en mengkuilen – een update” die veel praktische richtlijnen geeft.

Gekoppelde thema's & sectoren: