Artikel

Erosie aanpakken kan met een combinatie van brongerichte en infrastructurele maatregelen. Erosiebestrijdingswerken gebeuren via een samenwerking tussen landbouwer, eigenaar, gemeente en provincie. Over de brongerichte maatregelen, zoals niet-kerende bodembewerking en strip-till, wordt de kennis met nieuwe proeven voortdurend verder opgebouwd. Tijdens een open groepsbijeenkomst in Vollezele kwamen beide aspecten aan bod.

Erosie aanpakken is ook een kwestie van leren omgaan met de bodem

Erosiebestrijdingswerken zijn kleinschalige maatregelen zoals grasstroken en dammen die het sediment tegenhouden maar het water vertraagd doorlaten. Een houthakseldam wordt aangelegd op een perceelsrand of in een grasgang, en is geschikt voor kleine afstromingsgebieden. Deze maatregel is eenvoudig te plaatsen en niet erg duur. Naast hakselhout zijn ook andere plantaardige dammen mogelijk, bijvoorbeeld strobalen of wilgentenen. Waar deze kleinere maatregelen niet volstaan, wordt er gezocht naar een oplossing op lange termijn via grotere maatregelen zoals de aanleg van erosiepoelen, bufferbekkens en bufferende grachten. Deze werken zijn vergunningsplichtig.

erosie_foto.jpg

Brongericht erosie bestrijden gebeurt in het veld. Niet-kerende bodembewerking, strip-till, het aanleggen van drempels in het zaaibed en het doorbreken van het maïs rijenpatroon met volleveldszaai worden als potentiële erosie beperkende maatregelen geëvalueerd in een veldproef van het project GOMEROS. Ook de kennis over niet-kerende bodembewerking uit de lange termijnproefpercelen in Vlaams-Brabant kwam aan bod. Kennispendelaar Jasper Somers gaf tenslotte een toelichting van hoe hij bepaalde bodemindicatoren, zoals verdichting en infiltratiecapaciteit en de activiteit van het bodemleven bepaalt.


Meer info
Mieke Vandermersch, mieke.vandermersch@vlaamsbrabant.be; 016/26.72.70

Gekoppelde thema's & sectoren: