Artikel

Bij het bezoek van kennispendelaar Jasper werd op perceel Negenbunder in Huldenberg op een groot deel van het perceel een ploegzool vastgesteld. In samenspraak met de landbouwer is besloten om diepe niet-kerende bodembewerking te proberen om de ploegzool op te heffen. In de loop van het teeltseizoen wordt opgevolgd welke effecten dit heeft op het gewas en worden niet-kerende bodembewerking en ploegen vergeleken aan de hand van de BodemIDee.

Ploegzool opbreken met decompactor kort voor het zaaien van korrelmaïs

Proces van bodembewerking
Een strook van het perceel werd wel nog geploegd, om het mogelijk te maken beide maatregelen te vergelijken. Het ploegen gebeurde op 2 mei. Het ganse perceel kreeg op 4 mei varkensdrijfmest toegediend, die werd ingewerkt met de vaste tand cultivator op 10 à 15 cm, gevolgd door de rotoreg. Op 5 mei werd de ploegzool opengebroken met een decompactor op een diepte van 42 cm. Dit in combinatie met een triltandcultivator. Op 6 mei werd Haspargit toegediend, waarbij er sprake was een lichte insporing bij het niet-kerende object als gevolg van de losse grond. Tenslotte werd op 7 mei het ganse perceel ingezaaid met korrelmaïs.

Effect niet-kerende bodembewerking en ploegen
Om een eventueel verschil tussen het ploegen en niet-kerend bewerken vast te stellen werd op 4 juni een opkomsttelling uitgevoerd. Per object werden 4 keer op 10 meter de opgekomen maïsplantjes geteld. Er werd geen significant verschil vastgesteld. Wel waren de plantjes van het geploegde object groter en forser dan de plantjes van het niet-kerend bewerkte object. Een verklaring kan zijn dat de grond van het niet-kerend bewerkte object losser lag, waardoor de zaaimachine iets dieper zakte en de zaaidiepte dus ook iets dieper was. Bij het niet-kerend bewerkte object was ook een ongelijkere opkomst merkbaar.
 
Voor onkruid was er geen verschil merkbaar. Bij beide kwam ook wat aardappelopslag voor. Wat de landbouwer wel opviel is dat de wendakker, waar de ploegzool ook werd doorbroken met de decompactor, niet achterblijft in opkomst, terwijl dit de voorbije jaren wel het geval was.

Meer info
Jasper Somers van NPW vzw: jasper.somers@vlaamsbrabant.be
Mieke Vandermersch van Provincie Vlaams-Brabant: mieke.vandermersch@vlaamsbrabant.be

Gekoppelde thema's & sectoren: