Artikel

Een pertinente vraag waar veel land- en tuinbouwers mee worstelen: hoe kan ik mijn algemene bodemconditie inschatten? Zeker met toenemende en zwaarder wordende machines, neemt de kans op bodemverdichting toe.  Maar hoe dan best je bodemkoolstof opbouwen? Tijdens de komende 3 jaar kom je alle antwoorden te weten via het interregproject Leve(n)de Bodem.

Hoe levend is jouw bodem?

interreg_Vlaanderen-Nederland_NL_Fund_RGB.jpg

De landbouwpraktijk ervaart een dalende afname van de bodemkwaliteit in de grensregio. De landbouw in Vlaanderen en Zuid- Nederland is een belangrijke economische pijler met een grote toegevoegde waarde.  De achteruitgang van de bodemkwaliteit wordt niet alleen veroorzaakt door strengere normen aangaande bemesting en gewasbeschermingsmiddelen, maar ook door het gebruik van steeds zwaardere  machines. Het gevolg is dat de bodem zijn bufferende werking verliest. Dit resulteert in nog meer emissies van milieu kritische stoffen, terwijl de topproductie van landbouwproducten in gevaar komt. Om deze negatieve spiraal te doorbreken is transitie in denken en doen van landbouwondernemers noodzakelijk. De aanvragende partners in het project bieden de landbouwers een platform om deze transitie te bewerkstelligen door te werken aan bewustwording en implementatie van maatregelen die de ondernemers kunnen toepassen in hun bedrijfsvoering. Door te werken op verschillende niveaus (massa-, groeps- en individuele benadering) en door samenwerking met toeleveranciers, kennisinstellingen en onderwijs, worden de beoogde doelstellingen gerealiseerd in een driejarig project. Innovaties op het gebied van verbetering van de bodemkwaliteit worden zodoende versneld een effectief toegepast.


Dit project wil komen tot een betere bescherming van de bodemkwaliteit, door de implementatie van innovatieve technieken, tools en modellen in de agrarische bedrijfsvoering en door samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en praktijkbedrijven. Talrijke Europese en regionale onderzoeksprojecten (Catch-C, Agricarbon, INSPIA, Demeter…) en de Interreg-projecten BodemBreed en Prosensols, MESAM en Erosiebestrijding, hebben geleid tot tools, modellen, technieken, inzichten die echter nog onvoldoende geïmplementeerd zijn binnen het geheel van de agrarische bedrijfsvoering. Deze gap tussen onderzoek en praktijk moet gedicht worden. Er is nood aan de connectie tussen deze beschikbare modellen, tools en technieken en de bedrijfsvoering binnen het huidige moderne landbouwbedrijf. Dit project zet maximaal in op de implementatie van kennis in de praktijk en op uitvoering.
Door samenwerking tussen kenniscentra en O&I instellingen, worden vernieuwende technieken uitgetest en vinden deze ingang bij de eindgebruikers. Door de bodem als natuurlijke hulpbron te beschermen, wordt het producerend vermogen beter gevrijwaard en worden positieve effecten gegenereerd naar de waterkwaliteit, waterretentie en CO2-balans.

Meer info en concrete diensten volgen op deze website.

Gekoppelde thema's & sectoren: