Artikel

Voor de vierde bijeenkomst van de ondernemersgroep ‘vaste rijpaden en bodemmanagement bio’ waren we op 16 mei te gast bij Guy en Damien Depraetere op ‘Hof ten Muizenhole’ in Deftinge. Eerder dan op vaste rijpaden te werken, kiest Damien ervoor om bewerkingen te combineren. Daarvoor schrikt hij niet terug van stevig constructiewerk. In het veld kwam onvermijdelijk ook de droogte ter sprake.  

Creativiteit, techniek en biologische landbouw op Hof ten Muizenhole

Toen Damien 10 jaar geleden besliste om in het ouderlijke bedrijf te stappen, zetten hij en Guy meteen ook de stap naar biologische landbouw. Guy zag weinig toekomst in de traditionele akkerbouw en Damien zag een uitdaging in de nieuwe technologie die stilaan in biologische landbouw zijn intrede doet. Van bij het begin wordt met dubbele RTK-GPS-besturing gewerkt om te zaaien, te planten en te schoffelen. Dankzij een goede afstelling slaagt Damien erin om 6 meter breed te schoffelen terwijl 3 meter breed wordt geplant.

Het akkerbouwmatige teeltplan met granen, bieten, aardappelen en stamslabonen voor industrie evolueerde naar een gemengd teeltplan met akkerbouw (triticale, zomertarwe en aardappelen) en groenten (diverse kolen, knolselder en pompoenen) voor de industrie en de versmarkt. De vleesveestapel werd ten dele afgebouwd en het witblauw werd ingeruild voor Blonde d’Aquitaine die in een nieuwe ‘roundhouse’ gestald worden. Die dieren benutten de marginale graslanden en afvalstromen op het bedrijf en zorgen voor bedrijfseigen vaste biologische mest.

stal.jpg
Foto: De dieren benutten de marginale graslanden en afvalstromen op het bedrijf en zorgen voor bedrijfseigen vaste biologische mest.

 

Droogte legt vinger op de wonde

De ronde over de velden startte bij een perceel zomertarwe waarvan de stand duidelijk onvoldoende was. De discussie kwam al gauw uit op de zaaitechniek. In tegenstelling tot wintergranen vragen zomergranen een fijner zaaibed en luistert de zaaidiepte nauw. Tegelijk zijn de weersomstandigheden nadien doorslaggevend. Nieuwe zaaimachines met schijfkouter en aandrukwiel bieden een meerwaarde. Bij gewone sleufkouters kan een schijvenpakkerwals achter de rotoreg een verschil maken. De schijf maakt de weg vrij voor de sleufkouter en drukt de grond aan voor de zaailijn. Dat resulteert in een egaler zaaibeeld.

Een egale opkomst is een eerste voorwaarde voor een goede onkruidonderdrukking door het gewas. Over de strategie voor onkruidbestrijding waren de meningen verdeeld, gaande van niets tot intensief eggen van voor opkomst tot sluiten van het gewas. De vruchtwisseling en de bodembewerking werden ook als bepalende factoren genoemd.

zomertarwe.jpg
Foto: In tegenstelling tot wintergranen vragen zomergranen een fijner zaaibed en luistert de zaaidiepte nauw.

 

Welke onkruidbestrijding in aardappelen?

Damien plantte dit jaar zijn aardappelen met een aangepaste frees-plantcombinatie met kleine ruggen. Bij het bezoek schoten de eerste aardappelen door de rug en was Damien bezig met de ruggen op te frezen. Omdat overdag groenten worden geplant, is dit een klusje voor de avond, als het personeel naar huis is. Het opfrezen van de ruggen beschouwt Damien als een eerste onkruidbestrijding. Nadien wordt nog geëgd en aangeaard met de ecoridger.

 

aardappel.jpg
Foto: Bij het bezoek schoten de eerste aardappelen door de rug en was Damien bezig met de ruggen op te frezen.

 

Hoe groenbemesters vernietigen?

Damien kiest resoluut voor de ploeg. Dat laat hem toe om extensief met groenbemesters om te gaan. Het mengsel van haver, wikken en alexandrijnse klaver was op een overhoekje van het knolselderperceel nog mooi uitgegroeid na de winter. Andere telers waren verrast nog groene groenbemesters in het veld te zien zo kort voor planten. Zij benutten het droge voorjaar om groenbemesters intensief, maar oppervlakkig aan te pakken en niet-kerend verder te werken. De combinatie van een klepelmaaier, een cultivator met vlaksnijdende en breed overlappende ganzevoeten en de rotoreg lijkt het meest gebruikt. De volveldse frees wordt meer en meer gemeden. In de discussie werden door de aanwezige telers verschillende cultivatoren genoemd met hun respectievelijke voor- en nadelen.

groep.jpg
Foto: Over de aanpak van de groenbemesters was heel wat discussie. Waar Damien ze de wikken nog wat liet doorgroeien in het voorjaar om extra stikstof te binden, maken andere telers ze liever tijdig kapot. De triticale op de achtergrond stond prachtig.

 

Plantcombinatie voor flexibel en recht plantwerk

Damien plant ofwel 4 rijen op 75 cm, ofwel 6 rijen op 50 cm. Beide rijafstanden passen met een spoorbreedte van 1,5 m voor het schoffelwerk. Tot voor vorig jaar gebeurde de plantbedbereiding en het planten in twee verschillende werkgangen. Gezien op 6 m wordt geschoffeld, gaf dit aanleiding tot onnodige sporen. Bovendien kom je bij 6 rijen op 50 en spoor van 1,5 m uit op een asymmetrische opstelling van de plantmachine. Damien ervaarde dat dit lastig werkt.

Deze winter bouwde hij daarom een eigen plantcombinatie bestaande uit een AVR-pennenfrees en de plantmachine. Om een perfecte sturing te waarborgen, werd de plantmachine in een apart frame opgehangen en voorzien van stuurschijven die door de GPS-terminal worden aangestuurd. De tractor werd tegelijk uitgerust met brede lagedrukbanden om de bodemverdichting te vermijden. Bijkomend voordeel is dat steeds in verse en vochtige grond wordt geplant. Enkele vrijwilligers zetten zich op de plantmachine om een eindje te rijden en de combinatie aan het werk te zien. Damien gaf aan tevreden te zijn van het concept, maar heeft tegelijk al enkele verbeteringen op zijn to-do lijstje voor komende winter staan.

plantmachine.jpg
Foto: Deze winter bouwde Damien een eigen plantcombinatie bestaande uit een AVR-pennenfrees en de plantmachine. De tractor werd uitgerust met brede lagedrukbanden om de bodemverdichting te vermijden.

 

Bij de afronding in de schuur maakten we tussen pot en pint nog een kort evaluatierondje. De open discussies en de regie door Inagro in samenwerking met Bioforum Vlaanderen werden algemeen erg gewaardeerd. Dank aan Guy en Damien voor de gastvrijheid in de drukke plantperiode.

 

Meer info

Lieven Delanote
lieven.delanote@inagro.be of 051 27 32 50

www.levendebodem.eu

Leven_de_bodem.png

Logobanner_depraetere.png

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Bodem En Bemesting