Artikel

Eind augustus vond op PCG een ‘Opendag bodem’ plaats in het kader van het Interreg project Leve(n)de bodem. Tijdens dit evenement werd lopend en recent afgerond onderzoek op het PCG rond bewust omgaan met koolstof en nutriënten in de bodem aan het grote publiek gecommuniceerd. Via een uiteenzetting rond boslandbouw werd ook aandacht geschonken aan de uitzonderlijke droogte van afgelopen zomer. De belangrijkste bevindingen van de opendag zetten we even op een rijtje.

Opendag PCG: over bodem en bomen

Bomen voor veerkracht
Joost-Pim Balis van Agrobeheerscentrum Eco² gaf een interessante uiteenzetting over agroforestry of boslandbouw. Boslandbouw is de gecombineerde teelt van landbouwgewassen of dieren en bomen of stuiken op eenzelfde perceel voor het bekomen van producten en diensten die nuttig zijn voor de mens. Boslandbouw heeft een positieve invloed op biodiversiteit en talrijke andere ecosysteemdiensten zoals het opslaan van koolstof, het verhogen van bodemvruchtbaarheid en vermijden van erosie en nutriëntenuitspoeling. Het potentieel van boslandbouw is groot en divers, maar het succes is sterk afhankelijk van doordachte planning, aanleg en beheer. Het voorkomen van boslandbouw in Vlaanderen is beperkt. In de toekomst zal dit ongetwijfeld veranderen gezien boslandbouw bijdraagt tot een landbouw die meer weerbaar is tegen de te verwachten impact van klimaatverandering, aldus Joost-Pim.

Stikstofbemesting in vollegrondsgroenten
Karoline D’Haene van Onderzoeksplatform duurzame bemesting gaf in haar presentatie een ecologisch-economische benadering van stikstofbemesting in vollegrondsgroenten. Als belangrijkste conclusie kwam naar voor dat de berekening van de stikstofbemesting wel degelijk tegelijk met zowel productie (kwantiteit als kwaliteit) als milieu (nitraatstikstofresidu) rekening kan houden. De resultaten geven namelijk aan dat de bemestingsadviezen voor stikstof teruggeschroefd kunnen worden, voornamelijk voor (blad)sla en prei, zonder risico op verlies aan (vermarktbare) opbrengst en kwaliteit.
 
Minerale fosforbemesting, een overbodige luxe?
Stany Vandermoere van Universiteit Gent gaf in zijn presentatie een klare kijk op het gebruik van minerale fosforbemesting in intensieve groenteteelt. Op percelen met een hoge fosforvoorraad in de bodem (fosforklasse III en IV) zorgt bemesting met fosfor niet voor een toename in opbrengst. Dit in tegenstelling tot percelen met een lage fosforvoorraad (fosforklasse I en II) waarbij dit wel leidde tot een toename in opbrengst op voorwaarde dat in de rij werd bemest. Halvering van de dosis gaf een gelijkaardige maar meer variabele opbrengst. Toedienen van biostimulatoren in het vroege voorjaar voor het vrijstellen van fosfor in de bodem werkte niet. Het effect van toediening van biostimulatoren later op het jaar zal verder onderzocht worden.

Inkuilen van groenteresten
Door Jürgen Degraeve van Agriton werd het potentieel van fermenteren uit de doeken gedaan met demonstratie van enkele gefermenteerde producten. Door PCG werd ondertussen een kuil opgezet opgebouwd uit beheermaaisel van Natuurpunt en groenteresten van het proefcentrum zelf. De kuil werd opgebouwd volgens een lasagne met boven- en onderaan een laag beheermaaisel. De laag beheermaaisel onderaan werd voldoende dik aangebracht om sapverliezen voldoende te kunnen absorberen. Een goede kuil bestaat uit minstens 30% DS en hiervoor werd een verhouding groenteresten/beheermaaisel van 60/40 (op gewichtsbasis) gehanteerd. De kuil werd tenslotte luchtdicht afgedekt met een plasticfolie en het aandrukken gebeurde met een Silage Safe afdeksysteem.
 
kuil_groenteresten_PCG.png
Foto: opzetten kuil volgens lasagne met groenteresten en beheermaaisel van Natuurpunt aan verhouding 60/40 (op gewichtsbasis)
 
Meer info
Maarten De Boever
maarten@pcgroenteteelt.be - +32 (0)9 381 86 85
Gekoppelde thema's & sectoren: