Artikel

Het voorjaar kwam door het natte en koude weer traag op gang, maar nadat de zon zich van haar beste kant liet zien, ging PIBO-Campus vzw volop van start met het aanleggen van proefvelden. Er werden bemestingsproeven aangelegd in hakselmaïs en wintertarwe.  

Aanleg van bemestingsproeven

Bemesting voor inzaai van hakselmaïs
In een eerste proef werden verschillende bemestingen uitgevoerd voor de inzaai van hakselmaïs. Met deze deze proef willen we de verschillen in werkingsefficiëntie tussen de diverse mestproducten aantonen. Indien mogelijk, zal deze proef over meerdere jaren herhaald worden om ook het bodemverbeterend effect van stalmest en compost te kunnen duiden. Er werden drie stroken bemest met ofwel varkensdrijfmest, groencompost of runderstalmest. Elke strook werd opgedeeld in acht afgescheiden plots. In elke strook werden vier plots bijbemest met kunstmest tot het stikstofadvies. Vier plots werden niet bemest. De bijbemesting met minerale meststoffen (vaste korrel KAS 27 % N) gebeurde een maand later.

Pibo_bemesten.jpg
Foto: Het proefveld bemesten met groencompost voor de inzaai van hakselmaïs

Injectie met drijfmest bij wintertarwe
Op een ander proefveld werd een innovatieve toepassing met drijfmest uitgetest. De drijfmest werd in het voorjaar geïntjecteerd in een perceel wintertarwe. Dit gebeurde met een Vredo mestmachine die uitgerust was met schijfkouters (zie foto). Deze schijfkouters maken insnijdingen in de grond waarin de drijfmest terechtkomt. Door het snijden in de grond wordt ook de tarwe ingesneden. Het idee is dat de tarwe sneller zou groeien als reactie op de insnijdigen door de schijfkouters. Bovendien is bemesten in het voorjaar een goede oplossing voor focusbedrijven. Volgens de Belgische wet worden bedrijven die met meer dan 50 % van de bedrijfsoppervlakte in een focusgebied liggen en bedrijven met een slecht resultaat op de verplichte nitraatresidubepaling beschouwd als focusbedrijven. Voor dit type bedrijven is het verboden te bemesten na 1 augustus, waardoor bemesten op de tarwestoppel nagenoeg onmogelijk wordt.
 
Door de drijfmestgift in het voorjaar toe te dienen, werd de dosis van de drie minerale fracties aangepast. Vooral de dosis van de tweede fractie werd verlaagd aangezien verwacht wordt dat de meeste stikstof van de drijfmestgift dan vrijkomt. Deze methode wordt reeds toegepast in Nederland, maar is nieuw in Belgisch Limburg.
 
Pibo_drijfmest.jpg
Foto: Injecteren van drijfmest met schijfkouters in wintertarwe
 
 
In het najaar van 2018 zullen de eerste resultaten van deze proeven beschikbaar zijn. Op 30 mei 2018 wordt een proefveldbezoek georganiseerd voor de bemestingproef met schijfkouters in wintertarwe. Dit tijdens de jaarljikse proefveldrondgang van PIBO-Campus vzw.
 
 
Meer info
Sander Smets – sander.smets@pibo.be - +32 (0)12/39 80 55
 
Gekoppelde thema's & sectoren: