Artikel

Op Agribex vond vrijdag 8 december het inspiratieplatform ‘bodemvriendelijke technieken’ plaats. De doelstelling van dit platform was tweeledig: enerzijds bedrijven de kans geven om hun bodemvriendelijke innovaties voor te stellen, anderzijds inspiratie opdoen voor de producten of machines die in de komende jaren in het kader van het project gedemonstreerd kunnen worden te velde. Op een oproep voor deelnemende bedrijven kwamen negen reacties, zowel uit Vlaanderen als uit Nederland. De voorgestelde innovaties konden onderverdeeld worden in drie categorieën: bodemverbeteraars, mechanisatie/precisielandbouw en mestgerelateerde innovaties.  

 
Inspirerende bodemvriendelijke technieken

Bodemverbeteraars  

Twee van de voorgestelde bodemverbeteraars (Fulvic25 en Humifirst) kunnen ingezet worden om de bodembiologie te herstellen. Beide producten zijn op basis van de humuszuren Fulvine en Humine, deze worden ook wel de actieve stof van humus genoemd. Het derde product in deze categorie, Transformer, is een restproduct uit de citrusindustrie. Dit middel verlaagt de oppervlaktespanning van de bodem waardoor water makkelijker indringt. Vooral bij rugteelten, en in droge jaren zoals 2017, lijkt dit product beloftevol.    


Mechanisatie en precisielandbouw  

Niet-kerende bodembewerking in combinatie met het mechanisch vernietigen van groenbedekkers is geen evidentie. De precisiecultivator van Treffler zet hierop in met nieuw ontworpen beitels en verende tanden. Hierdoor kan het toestel zeer ondiep de wortels doorsnijden. Het voldoende overlappen van de beitels zorgt voor een egale vernietiging. De Veris scanner brengt de variabiliteit van een perceel naar koolstof, pH en CEC in kaart. Zo kan zeer precies bekalkt en bemest worden. Ook naar bodemherbiciden toe kan variabel behandeld worden. Plaatsen met een hoger koolstofpercentage hoeven namelijk minder herbicide. Naast de besparing op producten zal een variabele toepassing ook tot een beter totaalresultaat leiden. De strip-till kon als innovatieve techniek niet ontbreken. De Maxplacer combineert strip-till met vloeibare mestinjectie, een praktijk die voornamelijk het beste werkt op zandgronden. In Duitsland wordt deze techniek al volop toegepast in de praktijk, misschien binnenkort ook in de grensregio?  


Mestgerelateerde innovaties  

Er werden twee types gecoate meststoffen voorgesteld (Agrocote en CoteN). Vraag is of en hoe de huidige mestwetgeving zal omgaan met deze meststoffen waarbij de stikstof, in tegenstelling tot de klassieke kunstmeststoffen, langzaam wordt vrijgesteld. De proeven en metingen voorgesteld op het innovatieplatform toonden alleszins aan dat deze producten niet alleen gunstig zijn voor de gewasgroei, maar ook voor de waterkwaliteit door het vermijden van uitspoeling. Door de coating verhoogt immers de kans dat de stikstof vrijkomt op het moment dat het gewas het echt nodig heeft. Het derde product binnen deze categorie was niet zozeer een meststof, toch kan het een alternatief zijn voor de klassieke startmeststoffen met stikstof en fosfor. Het product explOrer bevat klei, sporenelementen en zeewier en beoogt het gewas een goede start te geven als biostimulerend middel. Door micro-organismen te stimuleren dichtbij de wortel wordt een betere vrijstelling en opname van de beschikbare nutriënten uit de bodem en dierlijke mest beoogd.    


De deelnemers aan het inspiratieplatform kregen de kans om aan te geven welke innovatie zij in de loop van het project graag gedemonstreerd wensen te zien. Hun keuze:  

1. Veris scanner  

2. Treffler  

3. explOrer  

De presentaties en enkele filmpjes van de verschillende innovaties zijn terug te vinden op www.levendebodem.eu/innovaties.  


Gekoppelde thema's & sectoren: