Artikel

Bodemspecialisten uit Vlaanderen en Nederland bundelen de krachten in het Interreg-project Leve(n)de Bodem. Het voornaamste doel is om de aanwezige kennis beter te laten doorstromen naar alle land- en tuinbouwers uit de grensregio. De officiële start van het project vindt plaats in Inagro op 28 maart 2017.

Leve(n)de Bodem stimuleert het bodemleven

Bodem en opbrengst: onlosmakelijk verbonden

De bodem is de voornaamste productiefactor voor de grondgebonden land- en tuinbouw. Om jaar na jaar tot goede gewasopbrengsten te komen, is een kwalitatieve bodem cruciaal. Innovatieve teelttechnieken, zoals aangepaste machines en minerale meststoffen, hebben bijgedragen tot de verhoging van de opbrengsten, maar hebben soms ook nadelige gevolgen. Die leiden tot een verminderde bodemkwaliteit. De gevolgen zijn bovendien uiterst zichtbaar na slechte weersomstandigheden, zoals het natte voorjaar van 2016. Bij de inzet van middelen en machines is het van belang dat je rekening houdt met de draagkracht van de bodem. Schade aan de bodem, zoals erosie of bodemverdichting, is immers vaak onomkeerbaar.

 

Beschikbare kennis gebruiken: van evaluatie naar actie

Het bedachtzaam omgaan met de bodem houdt de bodemvruchtbaarheid en -kwaliteit in stand, maar hoe doe je dat concreet? Dat hoeven boeren en tuinders in de grensregio Vlaanderen-Nederland niet op eigen houtje uit te zoeken. Je kunt terrecht bij de partners van het project Leve(n)de Bodem.

Het project wil de kloof tussen onderzoek en praktijk dichten en maximaal inzetten op de implementatie en de uitvoering van kennis in de praktijk. Dat wordt een belangrijke opdracht voor de ‘kennispendelaars’ die zorgen voor individuele begeleiding. Het team van kennispendelaars vormt de schakel tussen onderzoek en praktijk, en dat in de beide richtingen.

Binnen het project komen ook ondernemersgroepen samen rond bodemgerelateerde thema’s, zoals peilgestuurde drainage, alternatieve manieren van bodembewerking en bodemstructuur. Zo ontstaat er kennisuitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland, onderzoekers en landbouwers en landbouwers onderling. Bepaalde ondernemersgroepen gaan zeer intensief aan de slag op één of meer percelen, passen praktijkrijpe innovaties toe en wisselen onderling ervaringen uit.

Nieuwe technieken die beloftevol lijken, zullen door de proefcentra gedemonstreerd worden op eigen proefvelden of op praktijkpercelen. Alle innovaties in bodemthema’s, zoals precisielandbouw, verdichting, bodemmoeheid en gewasrestenbeheer, kunnen aan bod komen in de veldexcursies.

 

Landbouwer, neem deel aan Leve(n)de Bodem

Geïnteresseerden kunnen zich alvast inschrijven op de nieuwsbrief via de projectwebsite. Ze zijn ook welkom op de aftrap van het project op 28 maart bij Inagro.

 

Het project Leve(n)de bodem is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.” Meer info: www.grensregio.eu. Het project wordt voor 50 % gefinancierd door Europa. De overige 50 % wordt gefinancierd door de provincie Antwerpen, provincie Limburg, provincie Oost-Vlaanderen, provincie Vlaams-Brabant, provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid en de Nederlandse provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

De Vlaamse projectpartners zijn Inagro, PCG in Kruishoutem, Hooibeekhoeve, PIBO-Campus in Tongeren, provincie Vlaams-Brabant en de afdeling ALBON van het Departement Leefmilieu. Voor Nederland zijn dat Proefboerderij Rusthoeve, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en kenniscentrum Delphy.

financiers_LevendeBodem_lang_zondertekst_V2.png

 

partners_LevendeBodem_lang_zondertekst_V2.png